BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Danh mục: Phật Học

Lục Đạo và Kiến Tánh - Thế nào gọi là "Kiến Tánh thành Phật"

(Vấn đáp Thiền Sư Bassui)


Có người hỏi: "Chư Phật chư Tổ xưa nay đã dùng biết bao pháp môn và phương tiện để tu học pháp Phật, làm sao có câu nói là "KHÔNG CÓ GÌ NGOÀI KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT"? Xin đại sư chỉ giáo".


Bassui trả lời: "Ta thọ giới xuất gia trong những năm sau này, CHƯA TỪNG HỌC KINH. Ngươi hãy nói cho ta nghe có pháp nào ngoài việc "kiến tánh thành Phật" không.


Hỏi: "Theo như kinh nói, Đức Thế Tôn đã thành tựu Phật quả sau khi tu được LỤC ĐỘ VẠN HẠNH. Làm sao điều này có thể được gọi là "Kiến tánh thành Phật"?


Đại sư: "Lục Độ Vạn Hạnh" là gì?


Xem tiếp